DRE-KON

Ing. Vít Přibyl, DiS

Projekce – dozory – stavba

Dozory

Inženýrská činnost

Zajišťujeme a projenáváme územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, ohlášení. Vše je možno i formou Vešejnoprávnmí smlouvy s příslušným stavebním úřadem po celé republice.

Autorský dozor

Kontrolní činnost, při které kontrolujeme zda je stavba prováděna v souladu s projektem.

Technický dozor stavebníka

Výkon kontrolní a dozorové činnosti nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby.

Inženýrská činnost a řízení projektů představují klíčové aspekty naší práce. Snažíme se být vaším partnerem na cestě od prvních kroků, jako zajišťování územních rozhodnutí, územních souhlasů, stavebních povolení a ohlášení. V tomto procesu jsme schopni uzavírat Veřejnoprávní smlouvy s příslušnými stavebními úřady po celé republice. Autorský dozor hraje klíčovou roli v našem přístupu k projektům. Tato kontrolní činnost zahrnuje pečlivé sledování stavby a pravidelnou kontrolu, abychom zajišťovali, že stavba postupuje v souladu s předloženým projektem. Naším cílem je garantovat kvalitu provedené práce a zajistit, že každý detail je pečlivě sledován a schválen.

Pracovní činnosti

 • Kontrola způsobu provádění stavby nebo její části v průběhu celé realizace, včetně fáze vyzkoušení a kontroly průkazů vyhrazených zařízení, kontrola souladu s příslušnou ověřenou projektovou dokumentací, s rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, obecnými požadavky na výstavbu, právními a technickými předpisy a technickými normami.
 • Kontrola a prověřování výkonu autorského dozoru a jeho účinnosti, pokud není výkon autorského dozoru smluvně samostatně zabezpečen.
 • Kontrola kvality přípravy a provádění prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejících služeb a jejich dokladů o kvalitě v souladu s příslušnými předpisy, s technickými normami a doporučenými standardy.
 • Kontrola respektování ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících předpisů, technických norem, doporučených standardů a ujednání v příslušných smlouvách o dílo, včetně závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol.
 • Posouzení návrhů na změny stavby před dokončením vyžadující provedení změnových řízení v zájmu odstranění vad, zlepšení efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastní iniciativní podávání takových návrhů.
 • Kontrola plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur a kontrola plnění dalších úkolů vyplývajících ze zařazení technického dozoru do managementu projektu/stavby.
 • Kontrola plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby, přejímání související dokumentace a dokladů (např. dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů souvisejících s předáním stavby do užívání či uvedením do běžného provozování, a také závazků vyplývajících ze záruční doby každého z účastníků výstavby.
 • Kontrola řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, v rozsahu pověření, popř. v dohodě s manažerem projektu/stavby.
 • Kontrola projektové dokumentace zpracované zhotovitelem vč. kontroly její správnosti a úplnosti a souladu s podmínkami stavebního povolení, technickými normami a smluvními ujednáními (ve spolupráci s autorským dozorem).
 • Kontrola dodržování příslušných předpisů a opatření na úseku požární ochrany, ochrany životního prostředí, státní památkové péče a dalších chráněných veřejných zájmů.
 • Kontrola součinnosti mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a racionalizačních zlepšení.
Přejít nahoru